Dlaczego potrzebujemy nowej Konstytucji?

  1. Podstawową wadą obecnej Konstytucji jest to, że w praktyce obywatel nie może dochodzić swych praw powołując się na jej zapisy. Poza praktyką prawników (którzy zakładają, że wystarczającym objaśnieniem praw konstytucyjnych są kodeksy) istnieją obiektywne przyczyny takiego stanu rzeczy: zapisy Konstytucji są ogólnikowe i niejasne. Aby to zmienić i równocześnie uniknąć konieczności ciągłych zmian wraz ze zmieniającymi się warunkami, najlepiej byłoby wydzielić ustawy o randze konstytucyjnej, które mogłyby być zmieniane bez zmiany Konstytucji. Ta zaś powinna zawierać jedynie wymogi stawiane takim ustawom. To jest najważniejsza zmiana jaką zaproponowano w poniższym projekcie.
  2. Przez ostatnie 20 lat znacząco zmieniły się warunki rozwoju społeczeństwa. System wartości uwzględniony wówczas w Konstytucji opisano w sposób ogólnikowy także dlatego, że wydawał się on trudny do realizacji (zapewne więc traktowano te zapisy nie jako wymogi, ale postulaty). Obecnie nie tylko lepiej rozumiemy fundamentalne prawa (zob. próbę systematyki poglądów Jana Pawła II w załączonym komentarzu) ale też potrafimy je przełożyć na reguły organizacji państwa.
  3. Konstytucja z roku 1997 została napisana przez humanistów. Ma to swoje wady i zalety. Do tych pierwszych należy zaliczyć małą dbałość o spójność i racjonalne uzasadnienie zapisów. Niniejszy dokument został sporządzony przez inżyniera i poddany regułom ścisłego myślenia. Każdy z zapisów powinien mieć uzasadnienie w logice całości, odniesieniach do konkretów lub fundamentalnych wartości. To powinno wyeliminować większość sporów konstytucyjnych, które - miejmy nadzieję - staną się nieracjonalne.

Niniejszy projekt nowej konstytucji został sporządzony przez informatyka – Jerzego Wawro, na podstawie publikacji i dyskusji prowadzonych na blogu Autora w ciągu minionych wielu lat. Jest to więc projekt przemyślany i konserwatywny, choć w wielu miejscach proponowane zmiany są dość odważne (zob. podsumowanie na końcu). Należy jednak tę publikację traktować jako głos w dyskusji nad tym jakiej Konstytucji potrzebuje Polska w roku 2018.

Dane o publikacji

  • autor: Jerzy Wawro
  • wydawca: Fundacja Galicea
  • wydawnictwo: Verbu
  • rok: 2017
  • wydanie: 1.0
  • ISBN: 978-83-63384-11-1