Regulamin Portalu verbu.pl

Wersja robocza 2018-01-18

I – Definicje Podstawowe

1. Serwis verbu.pl, zwany dalej Portalem Wydawniczym, lub w skrócie Portalem, jest prowadzony i zarządzany przez Podkarpacką Fundację Wspierania Innowacji „Galicea” o numerze NIP 792-22-89-194.

2. Zadaniem Portalu jest tworzenie i rozpowszechnianie Utworów przez ich Autorów. Pod pojęciem Utworu rozumie się utwór w interpretacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Autorem jest zarejestrowany użytkownik Portalu, korzystający z niego do tworzenia i rozpowszechniania Utworów. Rozpowszechnianiem nazywa się udzielanie licencji na korzystanie z Utworów przez Autorów innym użytkownikom Portalu.

3. Rozpowszechnianie polega na odpłatnym lub bezpłatnym udostępnianiu Utworów wraz z określeniem licencji na ich używanie. Utwory są udostępniane w formie plików cyfrowych. Mogą także być sprzedawane w innej formie.

4. Jeśli utwory są udostępniane w formie innej niż pliki cyfrowe – Portal działa jako witryna informacyjna. Służy jedynie do nawiązania kontaktu między Autorem - sprzedawcą, a nabywcą. Fundacja Galicea nie uczestniczy w żaden sposób w zawieranych transakcjach, ani nie bierze odpowiedzialności za należyty sposób jej realizacji.

5. W przypadku udostępniania Utworów w formie plików cyfrowych – Portal działa jako sklep internetowy – pośrednicząc w sprzedaży Utworów.

6. Zarówno Autorzy jak i nabywcy Utworów są Użytkownikami Portalu, których obowiązuje przestrzeganie niniejszego regulaminu.


II - Profil Portalu

7. Na Portalu nie będą ani tworzone Utwory zawierające treści:

  • sprzeczne z dobrymi obyczajami i/lub zasadami etyki,

  • erotyczne i pornograficzne,

  • propagujące zakazane systemy polityczne takie jak faszyzm lub komunizm,

  • sprzeczne z prawem – na przykład wzywające do przemocy lub nienawiści,

  • kłamliwe („fake news”).

8. Na Portalu będą w sposób szczególny promowane Utwory z zakresu nowoczesnych technologii, nauk ścisłych, ekonomii i filozofii.

9. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie Portalu niezgodnie z przeznaczeniem. Na przykład do reklamy innych towarów niż udostępniane Utwory.


III - Prawa i obowiązki Użytkowników

10. Korzystanie z usług Portalu, czyli rejestracja i prowadzenie konta użytkownika są bezpłatne.

11. Autorzy mogą bezpłatnie korzystać z Portalu za pośrednictwem programu GitBook Editor do edycji Utworów, definiować parametry Utworów i sposobu ich udostępniania.

12. Autorzy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw autorskich przy tworzeniu Utworów oraz udostępnianiu plików.

13. W razie stwierdzenia naruszenia praw autorskich, publikowania treści niezgodnych z regulaminem lub innych naruszeń regulaminu, mogą być podejmowane następujące środki zaradcze:

  • blokowanie publikowanych treści i wezwanie do usunięcia naruszeń regulaminu,

  • usuwanie treści naruszających regulamin,

  • czasowe blokowanie konta,

  • trwałe usuwanie konta

  • blokowanie adresu IP z którego loguje się do Portalu osoba naruszająca regulamin.

14. Ilość Utworów i ich udostępnień dla pojedynczych Autorów jest nieograniczona. Możliwe jest w przyszłości wprowadzenie opłat z tytułu szczególnie intensywnego korzystania z Portalu.

15. Każdy Użytkownik ma obowiązek przestrzegać zasad nabytej licencji i nie ma prawa do jakiegokolwiek dalszego udostępniania Utworu – o ile licencja jaką nabył nie stanowi inaczej.


IV - Transakcje

16. Każdy Użytkownik ma prawo do stałego wglądu w informacje o historia jego transakcji, oraz aktualny stan rozliczeń (konta).

17. Każdy Użytkownik ma prawo do nabycia licencji do dowolnego Utworu z bazy zamieszczonej w Portalu.

18. Wpłaty z tytułu transakcji związanych z udostępnianiem Utworów w postaci plików przyjmowane są na konto bankowe Fundacji Galicea. Raz w miesiącu pieniądze po potrąceniu prowizji są przelewane na konta Autorów. Jeśli stan konta rozliczeń danego Autora jest niższy niż równowartość 100PLN, przelewy nie muszą być wykonywane co miesiąc. Nie mogą jednak występować rzadziej niż co pół roku, a na życzenie Autora mogą następować w ciągu tygodnia.

19. W rozliczeniach związanych z udostępnianiem Utworów może być stosowana specjalna wirtualna jednostka monetarną, zwana „Wirtualnym Talarem” - w skrócie vT. Kwoty wyrażone w vT przy rozliczeniach Fundacji Galicea z Autorami są zamieniane na złotówki w proporcji 1:1. Kwoty na kontach wyrażone w vT mogą być użyte przez dysponentów środków (użytkowników na których koncie rozliczeniowym taka kwota się pojawia) w innych transakcjach w których jest to możliwe – bez zamiany na złotówki.

20. Każdy Użytkownik ma prawo do zakupu wybranego Utworu w cenie zamieszczonej na stronie Portalu. Jako opcje dodatkowe do Utworów wprowadza się dotacje, które mają służyć sponsorowaniu Utworu przez odbiorców i/lub sponsorowaniu Fundacji Galicea. Proporcje podziału tych kwot między Autora i Fundację Galicea zostają po uzgodnieniu z Autorami podane przy opisie dotacji.

21. Ceny Utworów wyrażone w vT mogą być niższe niż ceny tych samych Utworów wyrażone w PLN. Mogą także być dopuszczone transakcje mieszane (regulowane w vT, PLN lub innych walutach).


V – Umowa zakupu i odstąpienie od niej

22. Dokonanie zapłaty jest równoważne z zawarciem umowy kupna/sprzedaży w sklepie internetowym.

23. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827), jeśli nie dokonał pobrania / otwarcia zamówionych plików (Utworu) a od chwili dokonania zapłaty nie minęło więcej niż 14 dni.

24. W przypadku odstąpienia od umowy wpłacone środki zasilają konto rozliczeń Użytkownika. Na jego życzenie zostaje dokonany zwrot tych środków w ciągu 14 dni kalendarzowych – po potrąceniu ewentualnych prowizji naliczanych przez banki.


VI - Zakładanie i likwidacja konta użytkownika

25. Autorzy są zobowiązani do podania przy zakładaniu konta prawdziwych danych identyfikacyjnych.

26. Każdy Użytkownik ma prawo do likwidacji swojego konta użytkownika.

27. Każdy Autor ma prawo do usunięcia swojego Utworu z bazy danych Portalu bez podawania przyczyny swojej decyzji - o ile umowa Autora z Fundacją Galicea nie stanowi inaczej.


VII - Podatki

28. Fundacja Galicea nie jest płatnikiem podatku VAT. W związku z tym nie jest naliczany podatek od sprzedaży. W przypadku zmiany tej sytuacji – od transakcji będzie odprowadzany podatek, a pozostała kwota będzie stanowić podstawę rozliczeń z Autorami.

29. W przypadku wypłaty należności na podstawie umowy o dzieło kwota zostanie pomniejszona o należny podatek dochodowy, naliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi.

VIII Polityka prywatności

30. Podane przez Klientów i Autorów dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności, oraz wyłącznie dla potrzeb Portalu.

31. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych użytkowników jedynie w przypadkach niezbędnych do rozliczenia umowy kupna/sprzedaży.

32. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych użytkowników, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od użytkownika, którego dane dotyczą.


IX postanowienia końcowe

33. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie wprowadza się poprzez ich ogłoszenie na stronie Portalu.

34. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.

35. Wszelkie spory pomiędzy użytkownikami, o ile nie uda się ich rozstrzygnąć za pośrednictwem administracji Portalu, rozstrzygają sądy właściwe dla miejsca zamieszkania użytkowników pozostających w sporze..